12.09.2020

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku 7-9 lat

Pozytywny obraz samego siebie, jest ważnym wyposażeniem każdego człowieka. Dzieci z wysoką samooceną wewnętrznie czują się bezpiecznie, chętniej podejmują pozytywne ryzyko i częściej biorą odpowiedzialność za swoje postępowanie. Lepiej radzą sobie z wymaganiami i nie boją się podejmowania wyzwań. Są bardziej odporne na porażkę, odrzucenie czy rozczarowanie.

Rozwój emocjonalny oraz społeczny oznacza nabywanie umiejętności zachowania się zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami. Opiera się na procesie dojrzewania i uczenia się zachowań społecznie akceptowanych: młody człowiek powinien nie tylko wiedzieć jakie zachowanie jest pożądane, ale też umieć dostosować swoje zachowanie do pozytywnych wzorców. Dzieci wyposażone w kompetencje społeczno-emocjonalne potrafią m.in. taktownie zwracać się do innych, okazywać chęć pomocy, zrozumieć i zaakceptować potrzeby i uczucia innych ludzi, współpracować w grupie, ale także dbać o siebie i swoje potrzeby, bronić swoich granic i panować nad swoimi emocjami. Należy podkreślić, iż ukształtowane w dzieciństwie wzory zachowań i postaw mają tendencję do utrzymywania się w późniejszym życiu.

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na oczekiwane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • Rozwijanie poczucia własnej wartości, a także świadomości swoich mocnych i słabych stron
 • Rozwijanie umiejętności społecznych
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania, rozumienia emocji oraz radzenia sobie z nimi
 • Modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami
 • Kształtowanie zdolności komunikowania się z innymi
 • Rozwijanie asertywności
 • Kształtowanie zdolności współpracowania i wspólnego rozwiązywania trudnych sytuacji
 • Praca nad przestrzeganiem zasad
 • Odreagowywanie napięć emocjonalnych
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Proponowane tematy zajęć:

 1. Jaki jestem?
 2. Umiem funkcjonować w grupie
 3. Co czuję? Co czują inni?
 4. Radzę sobie ze złością
 5. Pracuję w grupie
 6. Umiem współpracować
 7. Moje potrzeby są ważne
 8. Rozwiązuje konflikty
 9. Panuje nad stresem
 10. Jestem przyjacielem

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2020 r.
Ilość spotkań: 10
Godziny: poniedziałek g. 17:30 - 19:00
Adres: ul. Grochowskiego 1 lok 53, Piaseczno
Koszt zajęć: 70 PLN/spotkanie (płatność za cały cykl, tj. 700 PLN lub płatność w ratach, tj. 2 x 350 PLN na początku każdego miesiąca)
Zajęcia prowadzi: Hubert Nosek; pedagog, trener TZA i TUS
Zapisy i informacje: info@nintu.pl, tel. 571806470